Charakteristika odborné činnosti

Vědecká a výzkumná činnost ústavu se profiluje primárně do pěti základních směrů.

Řízení celoživotního cyklu výrobků a udržitelnosti podnikového rozvoje

Výzkum v oblasti řízení celoživotního cyklu výrobků se zaměřuje na modelování celoživotního cyklu výrobků, určování a analýzy celoživotních nákladů výrobků spojených s vývojem, konstrukcí, přípravou výroby, výrobou, provozem, údržbou a likvidací výrobku, tvorbu analytických postupů a metodik k podpoře řízení nákladů životního cyklu výrobků. Důležitou součástí výzkumu je též identifikace vztahů mezi náklady výrobce a uživatele a vazeb mezi technickými parametry výrobků a výrobních procesů a celoživotními náklady výrobků. Provádí se též analýzy dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí (Life Cycle Assessment – LCA) a jejich aplikace v rámci tzv. EcoDesignu.

Výzkum v oblasti řízení udržitelnosti podnikového rozvoje je zaměřen na návrhy a postupy vytváření základních koncepcí udržitelnosti podnikového rozvoje, způsoby měření a komparace hodnoty udržitelnosti, analýzu organizačních předpokladů koncepce a strategie udržitelnosti, identifikaci klíčových kompetencí potřebných pro tvorbu udržitelné hodnoty integrující ekonomickou, sociální a environmentální výkonnost podniku.

Modelování výrobních a logistických systémů a procesů

V rámci oblasti modelování ústav řeší návrh nových a analýzu a optimalizaci stávajících výrobních a logistických systémů a procesů. K tomuto účelu využívá moderních softwarových nástrojů „Digitální továrny“. Využití nástrojů digitální továrny přináší podnikům zejména zkrácení doby projektování, rychlejší náběh výroby, zkrácení průběžných dob výroby, zvýšení produktivity a úsporu nákladů (investičních i provozních), vyšší využití zdrojů, úsporu ploch a vybavení, apod. Nedílnou součástí projektů realizovaných v této oblasti je pak právě samotné výsledné hodnocení finančních a nefinančních přínosů. V současnosti se ústav také zaměřuje na hodnocení flexibility výrobních systémů.

Řízení tržní a nákladové efektivnosti výrobních a výrobkových inovací

Vzhledem k všudypřítomné globalizaci, která přináší značný nárůst konkurence a „zkracování“ vzdáleností, a vzhledem k poměrně nestabilnímu podnikatelskému prostředí, kdy se ekonomicky dobrá období střídají s horšími, je nutné se více než kdy předtím zabývat výrobními a výrobkovými inovacemi. Odborná činnost ústavu se v této souvislosti koncentruje do 3 základních oblastí:

› 1. Tržní analýzy: Analýza poptávky a s ní spojených klíčových faktorů úspěšnosti, analýza potencionální dodavatelů a odběratelů z pohledu jejich finanční a nefinanční situace, návrh vhodné strategie vstupu na nové trhy, návrh marketingové strategie, atd.

› 2. Nákladové analýzy: Vyhodnocení ekonomických dopadů výrobních a výrobkových inovací, ekonomické porovnání různých technických řešení, provedení citlivostní analýzy, atd.

› 3. Projektový management: Návrh metodiky řízení výrobních a výrobkových inovací zejména např. ve spojení s metodou Target costing.

Zavádění nástrojů Lean managementu

V oblasti Lean managementu se ústav specializuje zejména na implementaci těchto nástrojů a technik: 5S, SMED, Kanban, VSM, Kaizen, TPM, ale i dalších. Zároveň v této oblasti provádí také školení. V souvislosti se štíhlou výrobou ústav provádí analýzu a optimalizaci ergonomie pracovišť a to jak výrobních a montážních, tak také kancelářských.

Controlling podnikových procesů

Controlling představuje ucelený přístup k řízení podniku. Klíčové je integrační propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností a dalších entit v podnikovém systému řízení. Dále je klíčová vzájemná interakce manažerských metod a nástrojů pro efektivní řízení podnikových entit. Úkolem controllingu je také zdůrazňovat souvislost mezi řízením a ekonomickými propočty.