Magisterské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2018 garantem nově akreditovaného, velmi atraktivního a moderně navrženého navazujícího magisterského studijního programu Řízení průmyslových systémů. Tento program je otevřen pro studentky a studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2020/2021 a později. Dále je ústav garantem dobíhajícího navazujícího magisterského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.

Navazující magisterské studium se standardní dobou studia 2 roky je druhým stupněm strukturovaného studia a je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul "inženýr" (Ing.). Magisterské studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ze třech předmětů.

Management a ekonomika podnikových procesů

Strojírenská technologie a řízení výrobních procesů a systémů

Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů

Řízení průmyslových systémů

nový dvouletý magisterský studijní program

CHARAKTERISTIKA

Nový magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast klíčovou pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. V rámci studia rovněž dochází k rozvoji dovedností v oblasti IT jako reflexe výzev spojených se zaváděním konceptu Průmysl 4.0 a moderních technologií obecně. Informační leták pro studijní program je k dispozici zde, podrobnější charakteristika studijního programu potom zde.

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.
Hlavní oblasti uplatnění
- podnikový controlling
- řízení a hodnocení inovačních projektů
- plánování, řízení a zefektivňování výroby a údržby strojů, management kvality
- průmyslový marketing
- nákup a logistika
- další profese, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku řešeného problému

S ČÍM SE U NÁS SEZNÁMÍŠ

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Řízení průmyslových systémů. Více informací najdete v nejbližší době zde.
Podmínkou studia je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Studenti studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství mají přijímací zkoušky prominuty.

STUDIJNÍ PLÁN

Zjednodušená struktura nového studijního programu Řízení průmyslových systémů:

Podrobný studijní plán zahrnující anotaci jednotlivých předmětů, způsob zakončení, počet kreditů a časovou dotaci:

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Aditivní a alternativní technologie 2341083 2+2 z,zk 4 odkaz
Business Intelligence v průmyslu 2381117 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams Ing. Jan Lhota Ph.D.; Ing. Petr Žemlička Ing. Jan Lhota Ph.D.; Ing. Petr Žemlička
Objektově orientované programování 2371042 2+2 z,zk 5 odkaz
Nákladový a finanční controlling 2381115 3+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc.; Ing. Olga Heralová, MBA; Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz; Ing. Olga Heralová, MBA
Management výroby I. 2381133 2+2 z,zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Ing. Václav Michalec
Inženýrská statistika 2381148 2+2 z,zk 5 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Inženýrská ekonomie 2383066 2+1 z 3 odkaz MS Teams doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D. doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Jazyková výuka a zkouška:
XXX – přípravná výuka 2043xxx 0+2 z 2
XXX – magisterská zkouška 2041xxx 0+0 zk 1
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Mechatronika 2313023 2+0 z 2 odkaz
Simulace výrobních procesů 2331070 2+2 z,zk 4 odkaz
Průmyslová metrologie 2341702 2+2 z,zk 5 odkaz
Projektování informačních systémů 2371137 2+2 z,zk 4 odkaz
Management výroby II. 2382072 2+2 z,zk 5 odkaz MS Teams doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Ing. Václav Michalec
Počítačové modelování a simulace ve výrobě 2382145 1+3 kz 4 odkaz MS Teams Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
Projekt I.- Plánování a ekonomické hodnocení projektů 2382989 1+4 kz 5 odkaz MS Teams Ing. Jan Lhota, Ph.D. Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Během tohoto studijního programu musí student absolvovat humanitní předmět:
Soft Skills 2386037 0+2 z 3 odkaz
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Umělá inteligence 2371076 2+2 z,zk 5 odkaz
Strategický management a marketing 2381116 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
Ekonomické a environmentální modelování v technice 2381149 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Ing. Patrik Budský Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Ing. Patrik Budský
Operační výzkum 2381176 2+2 z,zk 4 odkaz Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Právo v podnikání 2383109 2+1 z 3 odkaz Doc. JUDr. František Klimeš, CSc. Doc. JUDr. František Klimeš, CSc.
Projekt II. – Projekt průmyslového inženýrtví 2382980 1+4 kz 5 odkaz Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
Projekt III. – Projekt systému podnikového řízení 2382981 1+4 kz 5 odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Virtuální podnikové řízení 2382151 1+3 kz 4 odkaz https://bns-ludus.cf/ a MS Teams Ing. Jan Lhota, Ph.D. Ing. Jan Lhota, Ph.D.
Management kvality 2382106 2+1 kz 3 odkaz Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.
Diplomová práce 2383995 0+10 z 20 odkaz Vedoucí práce

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bližší informace k diplomové práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Magisterské předměty vyučované pro jiné obory

informace o dalších vyučovaných předmětech naším ústavem

Abecedně seřazené vyučované předměty
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Ekonomika a finance (VMI) 2381093 2+2 z, zk 5 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. František
Freiberg, CSc.
Podnikatelství a management (VMI) 2382052 2+1 kz 3 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Projektové řízení a marketing (LKT) 2381141 2+1 z, zk 4 odkaz MS Teams Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Ing. Petr Žemlička
Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu
(AME, BLP, DLLT, ENE, MMT, MCH, PTE, PŘT)
2383062 1+2 z 2 odkaz Moodle, MS Teams prof. Ing. František Freiberg, CSc., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing. Jan Lhota, Ph.D.; Ing. Václav Michalec
Řízení lidských zdrojů (LKT) 2381079 2+2 z, zk 4 odkaz MS Teams doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
Strojírenská ergonomie (VSZ) 2383035 2+2 z 2 odkaz Moodle, MS Teams Ing. Ladislav Vaniš; Ing. Martin Kyncl Ing. Ladislav Vaniš; Ing. Martin Kyncl