Magisterské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2018 garantem nově akreditovaného, velmi atraktivního a moderně navrženého navazujícího magisterského studijního programu Řízení průmyslových systémů. Tento program je otevřen pro studentky a studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2020/2021 a později. Dále je ústav garantem dobíhajícího navazujícího magisterského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.

Navazující magisterské studium se standardní dobou studia 2 roky je druhým stupněm strukturovaného studia a je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul "inženýr" (Ing.). Magisterské studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ze třech předmětů.

Management a ekonomika podnikových procesů

Strojírenská technologie a řízení výrobních procesů a systémů

Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů

Řízení průmyslových systémů

nový dvouletý magisterský studijní program

CHARAKTERISTIKA

Nový magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast klíčovou pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. V rámci studia rovněž dochází k rozvoji dovedností v oblasti IT jako reflexe výzev spojených se zaváděním konceptu Průmysl 4.0 a moderních technologií obecně. Informační leták pro studijní program je k dispozici zde, podrobnější charakteristika studijního programu potom zde.

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.
Hlavní oblasti uplatnění
- podnikový controlling
- řízení a hodnocení inovačních projektů
- plánování, řízení a zefektivňování výroby a údržby strojů, management kvality
- průmyslový marketing
- nákup a logistika
- další profese, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku řešeného problému

S ČÍM SE U NÁS SEZNÁMÍŠ

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Řízení průmyslových systémů. Více informací najdete v nejbližší době zde.
Podmínkou studia je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Studenti studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství mají přijímací zkoušky prominuty.

STUDIJNÍ PLÁN

Zjednodušená struktura nového studijního programu Řízení průmyslových systémů:

Podrobný studijní plán zahrnující anotaci jednotlivých předmětů, způsob zakončení, počet kreditů a časovou dotaci:

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bližší informace k diplomové práci nalezneš v sekci Závěrečné práce - zde.

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Magisterské předměty vyučované pro jiné obory

informace o dalších vyučovaných předmětech naším ústavem