Magisterské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku a od roku 2018 nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Řízení průmyslových systémů platného pro studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2020/2021 a později.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul "inženýr" (Ing.). Magisterské studium na Ústavu řízení a ekonomiky podniku je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ze třech předmětů.

Strojírenská technologie

Ekonomika strojírenského podniku

Management strojírenského podniku

Řízení průmyslových systémů

nový dvouletý magisterský studijní program

CHARAKTERISTIKA

Nový magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast klíčovou pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. V rámci studia rovněž dochází k rozvoji dovedností v oblasti IT jako reflexe výzev spojených se zaváděním konceptu Průmysl 4.0 a moderních technologií obecně.

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.
Hlavní oblasti uplatnění
- podnikový controlling
- řízení a hodnocení inovačních projektů
- plánování, řízení a zefektivňování výroby a údržby strojů, management kvality
- průmyslový marketing
- nákup a logistika
- další profese, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku řešeného problému

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlaste se do studijního programu Řízení průmyslových systémů. Více informací najdete v nejbližší době zde.
Podmínkou studia je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Studenti studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství mají přijímací zkoušky prominuty.

STUDIJNÍ PLÁN

Struktura nového studijního programu Řízení průmyslových systémů

 

 

 

 

 

 
 
 
Podrobný studijní plán zahrnující anotaci jednotlivých předmětů, způsob zakončení, počet kreditů a časovou dotaci je k dispozici zde.

Řízení a ekonomika podniku

dvouletý magisterský studijní obor

platný pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a dříve

PRO KOHO

Návazné magisterské studium je určeno absolventům technických a technicko-ekonomických bakalářských studijních oborů. Jejich stávající znalosti dále prohlubuje v zejména oblasti řízení podnikových procesů, analýzy dat a tvorby manažerských rozhodnutí. Obor vychovává kvalifikované odborníky na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů především průmyslových podniků.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do tohoto studijního oboru již neprobíhá přijímací řízení.

STUDIJNÍ PLÁN

1. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Projektování výrobních systémů 2341004 2+2 z,zk 4 odkaz
Finanční účetnictví 2381100 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Statistika 2381147 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc, Ing. Josef Košťálek
Teorie managementu 2381709 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Projekt I. 2382111 0+5 kz 5 odkaz odkaz Ing. Lumír Al-Dabagh
Z následující skupiny PV předmětů nutno dva volit:
Ekonomické aspekty ekologie 2383044 1+2 z 3 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Projektování databázových systémů 2383048 1+2 z 3 odkaz odkaz Ing. Petr Žemlička Ing. Petr Žemlička
Organizace a řízení výroby 2383108 1+2 z 3 odkaz odkaz Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
2. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Ekonomická teorie 2381153 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D. Doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Výrobní management 2381024 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Michal Kavan CSc. Ing. Lumír Al-Dabagh
Strategický management 2381082 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA
Finanční management 2381083 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Controlingové řízení podniku 2381707 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Olga Heralová, MBA Ing. Olga Heralová, MBA
Projekt II. 2383006 0+5 z 5 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Projektování výrobních procesů 2342045 2+1 kz 4 odkaz      
Počítačová simulace ve výrobě 2382150 1+2 kz 3 odkaz odkaz Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz
3. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Projektový management inovací 2381102 3+1 z,zk 5 odkaz odkaz Doc. Ing. Michal Kavan CSc. Doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Marketingový management 2381104 2+2 z,zk 5 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA Ing. Vladimír Žáček CSc., MBA, Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Operační výzkum 2381176 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc, Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Josef Košťálek Doc. Ing. Jan
Kožíšek CSc, Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Josef Košťálek
Finance a bankovnictví 2382087 1+2 kz 4 odkaz odkaz Prof. Ing. František Freiberg CSc. Prof. Ing. František Freiberg CSc.
Projekt III. 2382113 0+10 kz 10 odkaz odkaz   Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Technické materiály 2322053 2+1 kz 3 odkaz      
Programování pro web 2371087 2+2 z,zk 5 odkaz      
Řízení lidských zdrojů 2381079 2+2 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf CSc. Ing. Libor Rejf CSc.
Jazyková výuka a zkouška:
XXX – přípravná výuka 2043xxx 0+2 z 2        
XXX – magisterská zkouška 2041xxx 0+0 zk 1        
4. semestr
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Inovační inženýrství 2341031 2+1 z,zk 4 odkaz      
Management kvality 2381168 2+1 z,zk 4 odkaz odkaz Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc. Doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Právo v podnikání 2382053 2+1 kz 3 odkaz odkaz Doc. JUDr. František Klimeš CSc. Doc. JUDr. František Klimeš CSc.
Diplomová práce 2383998 0+10 z 10 odkaz odkaz   Vedoucí práce
Z následující skupiny PV předmětů nutno
jeden volit:
Modelování výrobních procesů a systémů 2341017 2+2 z,zk 4 odkaz      
Moderní nástroje výrobních systémů 2381114 1+3 z,zk 4 odkaz odkaz Ing. Pavel Scholz Ing. Pavel Scholz

Magisterské předměty vyučované pro jiné obory

informace o dalších vyučovaných předmětech naším ústavem

STUDIJNÍ PLÁN

Abecedně seřazené vyučované předměty
Předmět Kód Hodiny Zakončení Kredity Anotace Podklady Přednášející z ústavu Cvičící z ústavu
Ekonomika a finance (VMI) 2381093 2+2 z, zk 5 odkaz odkaz prof. Ing. František Freiberg, CSc. prof. Ing. František
Freiberg, CSc.
Etika a psychologie v řízení (MMT, VMI) 2383011 1+1 z 2 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf, CSc. Ing. Libor Rejf, CSc.
Podnikatelství a management (VMI) 2382052 2+1 kz 3 odkaz odkaz Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
Projektové řízení a marketing (LKT) 2381141 2+1 z, zk 4 odkaz odkaz Ing. Vladimír Žáček, CSc, MBA Ing. Petr Žemlička
Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu
(AME, BLP, DLLT, ENE, MMT, MCH, PTE, PŘT)
2383062 1+2 z 2 odkaz odkaz prof. Ing. František Freiberg, CSc., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.  Ing.
Miroslav Žilka, Ph.D.
Řízení lidských zdrojů (LKT) 2381079 2+2 z, zk 4 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf, CSc. Ing. Libor Rejf, CSc.
Strojírenská ergonomie (VSZ) 2383035 2+2 z 2 odkaz odkaz Ing. Libor Rejf, CSc. Ing. Libor Rejf, CSc., Ing. Ladislav Vaniš

OKRUHY OTÁZEK K STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Ekonomika
Management 
Technologie