Ústav

Ústav řízení a ekonomiky podniku je součástí Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast středního a vrcholového managementu strojírenských i ostatních průmyslových podniků. Souhrnně je naše činnost tvořena čtyřmi body související s oblastí řízení a ekonomiky průmyslových a ostatních podniků.

Činnosti ústavu

standardní studium (bakalářské, magisterské a doktorandské)
celoživotní vzdělávání
výzkumné a vývojové projekty
spolupráce s podniky, včetně vzdělávacích seminářů „na míru“

Profil absolventa

Absolventi studia jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie managementu, výrobního a strategického managementu, marketingu, managementu jakosti, podnikové ekonomiky, účetnictví, finančního managementu, controllingu a řízení lidských zdrojů. Rovněž ovládají analytický a systémový přístup při řešení ekonomických problémů, aplikaci metod statistické a rozhodovací analýzy a efektivně využívají výpočetní techniku.

Hlavní předností našich absolventů je jejich ekonomické a manažerské vzdělání, které navazuje na široké teoretické vzdělání technické a tudíž se jejich technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti vhodně uplatní při řešení komplexních problémů v odborné praxi. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků i podniků služeb, a to jak v ekonomických útvarech, tak i v technických odděleních a ve výrobním procesu. Výborně se mohou uplatnit v obchodních společnostech, peněžních ústavech, poradenství a ve státní správě.

Připravujeme odborníky na řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky na pozice středního a vrcholového managementu strojírenských a průmyslových podniků. Obsah a proces výuky vychází z důsledné integrace technických, manažerských a ekonomických znalostí a dovedností. Synergie technického a ekonomického vzdělání vytváří vysoce žádaný odborný profil absolventů, kteří nachází uplatnění jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniků.

Spolupráce s podniky, vědecká a výzkumná činnost

Vědecká a výzkumná činnost a spolupráce s praxí je primárně zaměřena do oblasti analýz, simulací a optimalizace podnikových procesů, analýz celoživotního cyklu výrobků, hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje, technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů, tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

V rámci výzkumných aktivit jsme se podíleli například na mezinárodním projektu SHYMAN „Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials“. V minulosti pak například na projektu GAČR „Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktů a více-faktorová optimalizace.