Možnosti spolupráce

Podílíme se na řešení podnikových projektů a vzdělávání v různých tematických oblastech. Aktivně spolupracujeme s významnými zástupci z řad průmyslu jak v rámci výuky, tak formou projektů a bakalářských či diplomových prací.

Témata a formy spolupráce

Možnosti a formy spolupráce

› Řešení projektů.
› Účast vašich odborníků při výuce.
› Zadání a odborná podpora bakalářských, diplomových a doktorských prací.
› Odborné stáže studentů.
› Vzdělávání vašich pracovníků (kombinovaná forma bak., mag. i doktorské studia).
› Spolupráce při tvorbě a inovacích studijních programů.

Rámcová témata spolupráce

› Projekty racionalizace systému řízení, návrhy systémů a manažerských nástrojů k podpoře řízení.
› Komplexní nákladové analýzy podnikových procesů a produktů, analýzy nákladů životního cyklu produktů (analýza Life Cycle Costing/Total Costs of Ownership).
› Technicko-ekonomické studie proveditelnosti investičních projektů, rozbory ekonomické efektivnosti technologických a produktových inovací, podpora při tvorbě projektů OPPIK.
› Tvorba jednoduchých manažerských analytických nástrojů na platformě MS Excel.
› Analýzy, optimalizace a navrhování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých SW nástrojů).
› Analýzy dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí (Life Cycle Assessment – LCA) a jejich aplikace v rámci tzv. Eco-Designu.
› Zvyšování ekonomické efektivity údržby strojů.

 

Pro řešení projektů disponuje ústav speciálním softwarovým vybavením. 

 

Referenční projekty

SCHÉMA ŘEŠENÍ REFERENČNÍHO PROJEKTU

schema-projekty

VYBRANÉ REFERENČNÍ PROJEKTY

› Zavedení taktu do konečné montáže přípojných vozidel
› Controllingové aplikace metody hodinové nákladové sazby

› Technologicko-ekonomické zhodnocení projektu zavedení RFID-technologie
› Nasazení šestistupňové převodovky do vozu Škoda
› Výrobkové kalkulace ve vývoji a výrobě dílů a vozů Škoda
› Strategie vstupu ŠA na čínský trh

› Návrh a realizace opatření k zefektivnění řízení nákladů
› Návrh nového způsobu zajišťování dílců
› Controllingový projekt inovace systému kalkulace nákladů

› Využití volných výrobních kapacit v alternativních průmyslových odvětvích
› Snižování neproduktivních časů zakázek

› Řízení životního cyklu kolejového vozidla – metra
› Projektové řízení zakázek

› Studie proveditelnosti ve společnostech Continental, FV-Plast, Centropen, Triton
› Ocenění podniku Czech Coal, a.s.
› Technologicko-ekonomické zhodnocení projektu robotizovaného lakování ve společnosti GALATEK a. s.
› Technicko-ekonomické hodnocení investičních variant zajištění výroby armatur
› Ekonomická rozvaha cen vstřikovacích nástrojů ve společnosti Robert Bosch