Doktorské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem nově akreditované specializace Řízení průmyslových systémů a dobíhajícího doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Absolvent doktorského studia získává akademický titul Ph.D. Doktorské studium je možné studovat ve dvou formách.

INTERNÍ STUDIUM

Doktorand je významně zapojen do činností na školícím pracovišti (výuka, projekty, organizace ústavu) a při řádném plnění studijních povinností pobírá po dobu řádného studia stipendium.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Externí forma zapojení do činností ústavu je menší. Přesto se předpokládá, že se doktorand bude aktivně spolupracovat s ústavem např. formou odborných přednášek či projektů spolupráce s podnikovou sférou. Studenti kombinované formy stipendium nepobírají.

Řízení průmyslových systémů

specializace doktorského studijního programu Výrobní a materiálové inženýrství

CHARAKTERISTIKA

Specializace doktorského studijního programu reaguje na potřebu výchovy odborníků, kteří jsou schopni reagovat na výzvy moderního průmyslu v oblasti řízení průmyslových, procesů, systémů a podniků. Studium vytváří prostor pro multidisciplinární výzkum a řešení praktických problémů průmyslových podniků a systémů s cílem rozvoje a udržení konkurenční výhody podniků a pro rozvoj a výzkum metod a nástrojů, jejichž znalost je nezbytná pro zajištění efektivnosti průmyslových systémů. Reaguje na naléhavou potřebu hledání takových řešení problémů a potřeb průmyslové praxe, která jsou nejen technicky realizovatelná ale také ekonomicky akceptovatelná, environmentálně únosná a dlouhodobě udržitelná.

Standardní doba studia v doktorských studijních programech dle SZŘ ČVUT činí nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Disertační práce musí být podána nejpozději do 7 let od zápisu do studia.

PRO KOHO

Absolventi budou schopni realizovat vývoj a výzkum a řešit komplexní problémy s využitím pokročilých moderních metod a nástrojů. Budou schopni jak samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práce, tak také budou díky multidisciplinárnímu přesahu společně s technicky zaměřenými pracovníky platnými členy širších projektových týmů. Budou rovněž schopni efektivně kooperovat a navrhovat vhodná řešení v rámci optimalizace výrobních, řídících a podpůrných podnikových procesů v rámci průmyslové praxe.

Absolventům se otevírá příležitost pokračovat na univerzitě ve výzkumné a pedagogické práci, kde mohou uplatnit své teoretické znalosti a schopnosti tvůrčí vědecké práce při řešení výzkumných úkolů a praktických projektů. Znalosti a hluboké porozumění teorii, principům, metodám a nástrojům pro řízení průmyslových procesů a systémů a jejich aplikacím spolu s jejich schopností je analyzovat, navrhovat, rozvíjet a řídit, skýtají absolventům rovněž excelentní kariéru na manažerských postech a dalších pozicích s vysokým podílem tvůrčí činnosti v podnicích a institucích průmyslu.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Všeobecné informace a podmínky pro přijetí do doktorského studia na FS najdete zde. Tyto obecné podmínky jsou doplněny dalšími požadavky Ústavu řízení a ekonomiky podniku uvedenými v souboru Povinnosti a zásady DS. Přijímací řízení probíhá obvykle ve dvou termínech – jarním, pro nástup v zimním nebo letním semestru, a podzimním pro nástup v letním semestru.

Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertační práce. Při přijímací zkoušce má dle SZŘ školitel právo veta na rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na jím navržené téma.

STUDIJNÍ PLÁN

KONTAKTNÍ OSOBA

prof. Ing. František Freiberg, CSc. - zástupce pro specializaci ŘPS doktorského studijního programu
Květoslava Aneltová - sekretářka ústavu

Řízení a ekonomika podniku

dobíhající čtyřletý doktorský studijní obor

PRO KOHO

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu technického, ekonomického nebo ideálně technicko-ekonomického zaměření a je další, vyšší a náročnější formou vzdělávání. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Doktorandi prohlubují své znalosti ve vybraných oblastech - viz seznam předmětů DS - podílejí se na projektech, které jsou v Ústavu řešeny a také na výuce. Výsledky své činnosti prezentují na konferencích a zpravidla též absolvují pobytové stáže na zahraničních pracovištích. Jejich hlavní se však zaměřuje na úspěšné zpracování a obhájení disertační práce.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do tohoto studijního oboru již neprobíhá přijímací řízení.

STUDIJNÍ PLÁN