Doktorské studium

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem nově akreditované specializace Řízení průmyslových systémů a dobíhajícího doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. Absolvent doktorského studia získává akademický titul Ph.D. Doktorské studium je možné studovat ve dvou formách.

INTERNÍ STUDIUM

Doktorand je významně zapojen do činností na školícím pracovišti (výuka, projekty, organizace ústavu) a při řádném plnění studijních povinností pobírá po dobu řádného studia stipendium.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Externí forma zapojení do činností ústavu je menší. Přesto se předpokládá, že se doktorand bude aktivně spolupracovat s ústavem např. formou odborných přednášek či projektů spolupráce s podnikovou sférou. Studenti kombinované formy stipendium nepobírají.

Řízení průmyslových systémů

specializace doktorského studijního programu Výrobní a materiálové inženýrství

CHARAKTERISTIKA

Specializace doktorského studijního programu reaguje na potřebu výchovy odborníků, kteří jsou schopni reagovat na výzvy moderního průmyslu v oblasti řízení průmyslových, procesů, systémů a podniků. Studium vytváří prostor pro multidisciplinární výzkum a řešení praktických problémů průmyslových podniků a systémů s cílem rozvoje a udržení konkurenční výhody podniků a pro rozvoj a výzkum metod a nástrojů, jejichž znalost je nezbytná pro zajištění efektivnosti průmyslových systémů. Reaguje na naléhavou potřebu hledání takových řešení problémů a potřeb průmyslové praxe, která jsou nejen technicky realizovatelná ale také ekonomicky akceptovatelná, environmentálně únosná a dlouhodobě udržitelná.

Standardní doba studia v doktorských studijních programech dle SZŘ ČVUT činí nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Disertační práce musí být podána nejpozději do 7 let od zápisu do studia.

PRO KOHO

Absolventi budou schopni realizovat vývoj a výzkum a řešit komplexní problémy s využitím pokročilých moderních metod a nástrojů. Budou schopni jak samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práce, tak také budou díky multidisciplinárnímu přesahu společně s technicky zaměřenými pracovníky platnými členy širších projektových týmů. Budou rovněž schopni efektivně kooperovat a navrhovat vhodná řešení v rámci optimalizace výrobních, řídících a podpůrných podnikových procesů v rámci průmyslové praxe.

Absolventům se otevírá příležitost pokračovat na univerzitě ve výzkumné a pedagogické práci, kde mohou uplatnit své teoretické znalosti a schopnosti tvůrčí vědecké práce při řešení výzkumných úkolů a praktických projektů. Znalosti a hluboké porozumění teorii, principům, metodám a nástrojům pro řízení průmyslových procesů a systémů a jejich aplikacím spolu s jejich schopností je analyzovat, navrhovat, rozvíjet a řídit, skýtají absolventům rovněž excelentní kariéru na manažerských postech a dalších pozicích s vysokým podílem tvůrčí činnosti v podnicích a institucích průmyslu.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Všeobecné informace a podmínky pro přijetí do doktorského studia na FS najdete zde. Tyto obecné podmínky jsou doplněny dalšími požadavky Ústavu řízení a ekonomiky podniku uvedenými v souboru Povinnosti a zásady DS. Přijímací řízení probíhá obvykle ve dvou termínech – jarním, pro nástup v zimním nebo letním semestru, a podzimním pro nástup v letním semestru.

Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertační práce. Při přijímací zkoušce má dle SZŘ školitel právo veta na rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na jím navržené téma.

STUDIJNÍ PLÁN

1. Předmět teoretického základu studia
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W01TZ008 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. 12101 65 TZS
2. Předmět teoretického základu vědního oboru
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38TZ001 Ekonomická teorie řízení průmyslových podniků a systémů doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; prof. Ing. František Freiberg, CSc. 12138 65 TZVO
3. Profilující předměty odborného zaměření
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38OZ004 Řízení životního cyklu výrobku prof. Ing. František Freiberg, CSc.; doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.; Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. 12138 52+26 OZ
W38OZ002 Podnikové a inovační strategie prof. Ing. František Freiberg, CSc.; doc. Ing. Michal Kavan, CSc.; Ing. Jan Hušek, Ph.D. 12138 52+26 OZ
W38OZ001 Kvantitativní a simulační modely pro řízení prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.; Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. 12138 52+26 OZ
W38OZ003 Řízení výrobních procesů a systémů doc. Ing. Michal Kavan, CSc.; Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. 12138 52+26 OZ

KONTAKTNÍ OSOBA

prof. Ing. František Freiberg, CSc. - zástupce pro specializaci ŘPS doktorského studijního programu
Květoslava Aneltová - sekretářka ústavu

Řízení a ekonomika podniku

dobíhající čtyřletý doktorský studijní obor

PRO KOHO

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu technického, ekonomického nebo ideálně technicko-ekonomického zaměření a je další, vyšší a náročnější formou vzdělávání. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Doktorandi prohlubují své znalosti ve vybraných oblastech - viz seznam předmětů DS - podílejí se na projektech, které jsou v Ústavu řešeny a také na výuce. Výsledky své činnosti prezentují na konferencích a zpravidla též absolvují pobytové stáže na zahraničních pracovištích. Jejich hlavní se však zaměřuje na úspěšné zpracování a obhájení disertační práce.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do tohoto studijního oboru již neprobíhá přijímací řízení.

STUDIJNÍ PLÁN

1. Skupina: Teoretické všeobecné předměty
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38A001 Bilanční teorie Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
W38T002 Mikroekonomická teorie Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TV
W38T003 Teorie organizace a managementu Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 TV
W38A003 Finanční teorie Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
2. Skupina: Teoretický základ oboru
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W38A005 Integrace v podnikovém systému řízení Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
W38A007 Strategie inovací Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 TZO
3. Skupina: Oborové předměty
Číslo
předmětu
Název Garant Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W380006 Marketingové řízení Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
W380009 Podniková a vnitropodniková ekonomika Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380011 Produktový management Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
W380012 Řízení výroby a provozu Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380013 Řízení životního cyklu výrobku Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 12138 ZS/LS ano 60 OP
W380014 Utváření strategie a její realizování Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA 12138 ZS/LS 60 OP
Teorie a praxe investičního rozhodování Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. 12138 ZS/LS 60 OP
Řízení finančních rizik Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. 12138 ZS/LS 60 OP
4. Skupina: Povinné předměty/činnosti
Číslo
předmětu
Název Potvrzuje Ústav Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
W380016 Zákl. vědecké práce a využívání informačních zdrojů Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 12138 ZS/LS ano 30 P
Cizí jazyk Ústav jazyků 12104 ZS/LS 60 P
Dva příspěvky na konferenci školitel 12138 zápočet P
W38S001 Obhajoba studie školitel 12138 zápočet P
W38R001 Obhajoba kritické rešerše školitel 12138 zápočet P
W38U001 Pedagogická činnost školitel 12138 zápočet P
Složení SDZ komise / VaV 12138 zápočet P
W38P001 Tři publikace školitel 12138 zápočet P
5. Skupina – další nabízené předměty FEL a FSv
Číslo
předmětu
Název Potvrzuje Fakulta Semestr Výuka v angličtině Hodiny Typ předmětu
D26HOD Hodnotové inženýrství (Value inženýrství) Doc. Heralová FSv/K126
D26SIM Simulační modely pro řízení Doc. Dlask FSv/K126
XP01EKM Ekonomická matematika RNDr. Helisová FEL/13101 LS 40
XP16EME Ekonomika a management Doc. Vašíček, Doc. Beneš FEL/13116 LS 60
XP16FIM Finanční management Prof. Starý FEL/13116 LS/ZS 60