Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

22. ročník - 6. října 2022

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 (každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně) letos z kapacitních důvodu pořádána v Plzni, pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie a v posledních letech rovněž Západočeská univerzita v Plzni.

O konferenci

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 22. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 6.10.2022 od 9:30 do 17:00, na ZČU v Plzni. Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Bližší informace, program a registraci naleznete zde na webových stránkách.

Stejně jako v minulých letech, i letos bude navíc součástí mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2022, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni.

Z řad odborníků vystoupí na konferenci:

  • Ing. Marie Tichá - udržitelnost technologií - Základní principy LCA a její přínosy pro podniky
  • Ing. Petr Jalůvka - dynamická budoucnost
  • Dipl-ing. Pierre Grzona - digitální továrna
Zaměření konference

Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 22. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků určen právě pro Vás.

S ohledem na zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu se bude téma letošního ročníku konference zaměřovat na Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse, sekce s postery a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat na aplikaci a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků a jejich udržitelný rozvoj. Především se bude jednat o problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií.

Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:

- Vytvářet prostor pro diskuzi s kvalifikovanými odborníky a informovat o best practices v dané oblasti.

- Vytvářet prostor pro prezentování a diskuzi výsledků výzkumu doktorandů a výsledků vysoce kvalitních diplomových prací před renomovanými zástupci podnikové praxe a akademické sféry.

- Být významným informačně-inspiračním zdrojem.

- Vytvářet bázi pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.

- Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.

- Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.

- Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.

Pro koho je konference určena zejména:

- Pro podnikatele, podniky a jejich zaměstnance z oblasti průmyslové výroby.

- Pro instituce a podniky zaměřující se na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity práce.

- Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnost.

- Pro členy akademické sféry – jak vysokoškolské pracovníky, tak studenty bakalářského, inženýrského a doktorského studia.

Program konference

09:00 - 09:30 Registrace účastníků

Zahájení konference

09:30 - 09:35 Úvodní slovo pořadatele a partnerů

I. Blok - Přednášky odborníků

09:35 - 10:55 Přednášky odborníků a diskuze (4x15 minut + 4x5 minut)

II. Blok - Doktorandská sekce hlavní (dle tématu)

10:55 - 11:05 Úvodní slovo

11:05 - 12:00 Prezentace vybraných nejlepších příspěvků a diskuze (3x15 minut)

  • Průmyslové inženýrství

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:45 Prezentace vybraných nejlepších příspěvků a diskuze (6x15 minut)

  • Průmyslová automatizace, projektování, konstrukce strojů a mechanismů
  • Udržitelný management průmyslových podniků

14:45 - 15:15 Coffee Break

III. Blok - Doktorandská sekce postery

15:15 - 16:30 Posterová sekce – prezentace, diskuze s autory (9x10 minut)

16:45 - 17:00 Závěrečné slovo pořadatelů

Změna programu vyhrazena.

Registrace

Účastníci konference jsou povinni respektovat hygienicko-bezpečnostní pravidla stanovená pro MSV 2022 a další veletrhy a výstavy. Pravidla jsou dostupná zde.

Pro registraci vyplňte formulář zde.

Pro autory

Součástí konference je sborník příspěvků s přiděleným ISBN. Součástí sborníku jsou příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Autoři příspěvků vybraných odbornou komisí budou mít možnost svůj příspěvek prezentovat na konferenci. Ostatní autoři budou prezentovat svůj příspěvek formou posteru. Nejlepší příspěvky budou odměněny.

Požadavky na příspěvek

Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících tematických zaměření konference:

  • Průmyslové inženýrství
  • Průmyslová automatizace, projektování, konstrukce strojů a mechanismů
  • Udržitelný management průmyslových podniků

Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

Termíny

- 12. 08. 2022 – zaslání příspěvku prostřednictvím emailu na adresu vaclav.kalina@fs.cvut.cz

- 09. 09. 2022 – vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku dle recenzního řízení

- 14. 09. 2022 – zaslání finálního příspěvku dle požadavků recenzního řízení

- 21. 09. 2022 – vyrozumění o prezentaci příspěvku přednášky nebo posteru

Recenzní řízení

Příspěvek bude hodnocen recenzenty konference. Hodnoceno bude především splnění následujících kritérií:

- Odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel

- Formální zpracování článku dle vzorové šablony (vč. dodržení struktury vědeckého článku)

- Úroveň stylistická a jazyková

- Zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem

Místo konání

Místo konání konference: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Univerzitní 22, Plzeň, zasedací místnost UV-115b

Místo ubytování: MÁCHOVA 20 (B2 – BORY)

https://www.skm.zcu.cz/cs/Dormitory/machova-b2.html

Výbor konference

Programový výbor

Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. Marek Bureš Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. František Lopot, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů

Ing. Karel Petr, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů

prof. Ing. František Freiberg, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Organizační výbor

Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Patrik Budský – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Jan Lhota, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Bc. Václav Kalina – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ing. Tomáš Broum Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Partneři

Foto a video galerie

Ke stažení

Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

Sborník konference:

Sborník_2022

Prezentace a postery:

Prezentace

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika

Konferenční email: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

Sekretariát ústavu
Květoslava Aneltová
Telefon: +420 224 355 798
Email: kvetoslava.aneltova (zavináč) fs.cvut.cz

 

Minulé ročníky

2021

Ve středu 10. 11. 2021 se při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 21. ročník konference s tématem Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Na konferenci se potkalo celkem 42 účastníků jak z řad podnikové praxe (Procter & Gamble, Mondi Štětí a.s., Bühler CZ s.r.o. nebo NKT s.r.o.), tak zástupců z akademické sféry (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Košicích). Přednášky odborníků v dopolední části se zaměřovaly např. na životní cyklus produktu a jeho řízení s využitím softwarové podpory, zavádění simulace podnikových procesů, živé digitální dvojče, využití virtuální reality v průmyslu nebo dopad digitalizace na lidské zdroje. V odpolední části pak probíhaly prezentace výsledků výzkumu a řešených projektů studentů doktorských studijních programů. Účastníci konference měli tradičně možnost navštívit strojírenský veletrh a seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti výrobních technologií, automatizace a průmyslové digitalizace.

Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2021 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum.

Tisková zpráva (.pdf)

Prezentace dopoledne (.zip)

Prezentace odpoledne (.zip)

Posters (.zip)

Sborník příspěvků (.pdf)

Fotografie (.zip)

Doprovodné materiály (.zip)

2020

Dne 7. října 2020 se uskutečnil jubilejní 20. ročník konference, tentokrát na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID proběhla konference bohužel pouze ve zkráceném online formátu prostřednictvím Microsoft Teams. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku průmyslového inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslovou automatizaci a projektování a konstrukci strojů a mechanismů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2020 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum. Konference se zúčastnilo přibližně 35 posluchačů.

Konference-2020-Prezentace

Konference-2020-E-Posters

Konference-2020-Sbornik

Konference-2020-doprovodne-materialy

2018

Tématem 19. ročníku konference byla „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systémů s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ. Konference se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů. Krátké video z konference je k dispozici zde.

Konference-2018-prezentace

Konference-2018-sbornik

Konference-2018-doprovodne-materialy

Konference-2018-fotografie

2017

Dne 11. října 2017 se při příležitosti konání 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 18. ročník konference v rámci cyklu „Integrované inženýrství průmyslových podniků“ s tématickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Podrobné informace o konferenci naleznete v přílohách. Článek o 18. ročníku konference je k dispozici na webu MSV Brno.

Materialy-konference-2017

Prezentace

2016

Dne 4. 10. 2016 se uskutečnil již 17. ročník konference s tématem „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce byla i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ.

2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16. ročník konference s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

2014

Dne 30.9.2014 se při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila v Kongresovém centru již 15. konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniku. Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

2013

Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, připravil ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie při příležitosti 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sborník odborných příspěvků konferenční povahy z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.