Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

20. ročník - 7. října 2020

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN a ISSN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie. 

O konferenci
  • Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 20. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku je

Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků

  • . Konference se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci uskuteční

v online režimu ve středu 7. 10. 2020 od 12:30 prostřednictvím nástroje MS Teams

  . Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Bližší informace, program a registraci naleznete na webových stránkách.
  Poznámka: Konference se pravidelně konala při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, s ohledem na jeho zrušení však konference proběhne v náhradním formátu.
  • V letošním roce bude navíc součástí i mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2020, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni. Bližší informace k této konferenci naleznete

zde

  .
Zaměření konference
  Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 20. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků určen právě pro Vás.
  • V letošním roce bude hlavním tématem

Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků

  s ohledem na zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse, sekce s postery a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů, systémů a technologií s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Konkrétně se bude jednat o následující tematické oblasti:

 • - Průmyslové inženýrství
 • - Management průmyslových podniků
 • - Průmyslová automatizace
 • - Projektování a konstrukce strojů a mechanismů
  Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:

 • - Vytvářet prostor pro prezentování a diskuzi výsledků výzkumu doktorandů a výsledků vysoce kvalitních diplomových prací před renomovanými zástupci podnikové praxe a akademické sféry.
 • - Být významným informačně-inspiračním zdrojem.
 • - Vytvářet bázi pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.
 • - Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.
 • - Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.
 • - Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.
  Pro koho je konference určena zejména:

 • - Pro členy akademické sféry – jak vysokoškolské pracovníky, tak studenty bakalářského, inženýrského a doktorského studia
 • - Pro podnikatele, podniky a jejich zaměstnance z oblasti průmyslové výroby
 • - Pro instituce a podniky zaměřující se na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity práce
 • - Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnost
Program konference
12:00 - 12:30
Registrace účastníků
12:00 - 16:15
Posterová sekce
12:30 - 12:45
Úvodní slovo pořadatele a partnerů
12:45 - 13:45
I. Blok – Průmyslové inženýrství
13:45 - 14:30
II. Blok - Management průmyslových podniků
14:30 - 14:45
Cofee Break
14:45 - 15:30
III. Blok - Projektování a konstrukce strojů a mechanismů
15:30 - 16:00
Komentovaná prezentace posterů a diskuze
16:00 - 16:15
Závěrečné slovo pořadatele a partnerů
   Konference proběhne s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v online režimu prostřednictvím nástroje MS Teams.
   Informace o přednášejících v rámci jednotlivých bloků viz sekce přednášející. Změna programu vyhrazena.
  Přednášející

  I. Blok – Průmyslové inženýrství

  • Kačerová, Ilona - Využití ergonomických a racionalizačních metod za účelem zvýšení efektivity pracoviště
  • Krákora, David - Porovnání dvou technických variant pro virtuální trénink
  • Kubr, Jan - Praktická implementace virtuálních návodek
  • Rybnikár, Filip - Návrh na úpravu pracoviště za účelem zvýšení produktivity

  II. Blok - Management průmyslových podniků

  • Barbosa, Rebeca - Financing innovation in periods of crisis: review and analysis of valuation models and its limitations
  • Budský, Patrik - Vztah hodnoty podniku a business modelu
  • Hurta, Adam - Potential of data science in mechanical engineering – current trends impacting demand for mechanical engineering graduates

  III. Blok - Projektování a konstrukce strojů a mechanismů

  • Flek, Jan - Dynamická analýza ozubených převodů
  • Kamenický, Josef - Popis návrhu postprocesoru pro generování G-kódu 3D tiskárny budov z betonových směsí
  • Turek, Oskar - Technologie přesného lepení funkční kompozitové sestavy
  Místo konání
   Konference proběhne s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v online režimu prostřednictvím nástroje MS Teams.
   Poznámka: Konference se pravidelně konala při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, s ohledem na jeho zrušení však konference proběhne v náhradním formátu.
  Registrace
   K registraci na konferenci použijte zde umístěný formulář. Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Registrace bude ukončena nejpozději 4. 10. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu.

   • Alternativně je registraci možné provést i prostřednictvím emailu a to na adrese:

  iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

   . Do předmětu emailu prosím uveďte "Registrace Integrované inženýrství 2020" a do obsahu zprávy své jméno, příjmení, název zaměstnavatele, pracovní pozici a případně telefonní číslo.
  Partneři konference

  Pro autory
   Součástí konference je sborník příspěvků s přiděleným ISBN a ISSN. Součástí sborníku jsou příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Autoři příspěvků vybraných odbornou komisí budou mít možnost svůj příspěvek prezentovat na konferenci. Ostatní autoři budou prezentovat svůj příspěvek formou posteru. Nejlepší příspěvky budou odměněny.

  Požadavky na příspěvek

  • Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících tematických zaměření konference: průmyslové inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslová automatizace, projektování a konstrukce strojů a mechanismů.
  • Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx). Prosíme všechny autory, aby dodržovali pokyny uvedené v šabloně a zde na webu.

  Termíny

  • - 23. 08. 2020 – zaslání příspěvku prostřednictvím emailu na adresu: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz
  • - 31. 08. 2020 – vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku na základě recenzního řízení
  • - 13. 09. 2020 – zaslání finálního, upraveného příspěvku dle požadavků recenzního řízení
  • - 18. 09. 2020 – vyrozumění o prezentaci příspěvku formou přednášky nebo posteru

  Recenzní řízení

   Příspěvek bude hodnocen recenzenty konference. Hodnoceno bude především splnění následujících kritérií:

  • - Odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel
  • - Formální zpracování článku dle vzorové šablony (vč. dodržení struktury vědeckého článku)
  • - Úroveň stylistická a jazyková
  • - Zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem
  Foto a video galerie
  Ke stažení
  Výbor konference

  Programový výbor

  • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • prof. Ing. František Freiberg, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • Ing. František Lopot, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů
  • Ing. Karel Petr, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů

  Organizační výbor

  • Ing. Pavel Scholz – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • Ing. Patrik Budský – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  • Ing. Petr Weisser – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
  Kontakt

  České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
  Ústav řízení a ekonomiky podniku
  Karlovo náměstí 13
  121 35 Praha 2
  Česká republika

  Konferenční email: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

  Sekretariát ústavu

  Květoslava Aneltová

  Telefon: +420 224 355 798

  Email: kvetoslava.aneltova (zavináč) fs.cvut.cz

  Bližší informace ke konferenci Průmyslové inženýrství 2020
  http://pi.zcu.cz/

   

  Minulé ročníky

  2018

  Tématem 19. ročníku konference byla „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systémů s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu – Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ. Konference se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů. Krátké video z konference je k dispozici zde.

  2017

  Dne 11. října 2017 se při příležitosti konání 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 18. ročník konference v rámci cyklu „Integrované inženýrství průmyslových podniků“ s tématickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Podrobné informace o konferenci naleznete v přílohách. Článek o 18. ročníku konference je k dispozici na webu MSV Brno.

  Přílohy

  2016

  Dne 4. 10. 2016 se uskutečnil již 17. ročník konference s tématem „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce byla i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ.

  2015

  Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16. ročník konference s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

  2014

  Dne 30.9.2014 se při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila v Kongresovém centru již 15. konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniku. Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

  2013

  Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, připravil ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie při příležitosti 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sborník odborných příspěvků konferenční povahy z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

  2012

  Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.